ภาพสะท้อนสังคมจากการตั้งชื่อสมณศักด์ในประเทศอินเดีย กัมพูชาและไทย