เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน

Publish Year National Journal 3
2019 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เมื่อแม่ต้องกลับไปทำงาน:ภาวะยากลำบากสำหรับแม่ทำงานในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่", วารสารพัฒนาสังคม, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, เมษายน 2019, หน้า 77-94
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บนเส้นทางสายน ้านมแม่: อัตลักษณ์ของแม่ท้างานยุคใหม่กับความยากล้าบากในความเป็นแม", วารสารวิจัยสังคม ของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-37
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ""ให้คุณค่า" "สนับสนุน" แต่อย่า "ตีตรา": หนทางสู่การสร้างสังคมที่เอื้อต่อ "ความเป็นแม่"", วารสารวิจัยสังคม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 35-74
Publish Year National Conference 1
2016 inนางภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เส้นทางสายน้ำนมแม่: ประสบการณ์การต่อสู้ของแม่ทำงานยุคใหม่เพื่อแลกกับการได้เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตน", การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ หัวข้อ "ลดช่องว่าง...สร้างครอบครัวเข้มแข็ง", 28 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย