สถานการณ์อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

Publish Year National Conference 2
2016 exวิษณุ เมืองบาล, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)ในโรงเรียนประถมศึกาาเขตเทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
2016 exพิมพ์ณดา วังทะพันธ์, inนางสาวชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, อาจารย์, "การพัฒนาพฤติกรรมทันตสุขภาพโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีความสามารถของตนเองร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อป้องกันโรคฟันผุของนักเรียนชั นประถมศึกษาตอนปลาย", การประชุมวิชากการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4, 27 พฤศจิกายน 2016, เมือง สกลนคร ประเทศไทย