การพาสเจอร์ไรซ์น้ำมะพร้าวเพื่อป้องกันการเกิดสีชมพูโดยการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปัทมา ชูเงิน, exณัฐวดี ชวนประกอบ, exศิรสิทธิ์ มหัธนันท์, "เครื่องพาสเจอไรซ์น้ำมะพร้าวแบบโอห์มมิคชนิดต่อเนื่อง", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติครั้งที่ 4, 3 เมษายน 2018, ปทุมธานี ประเทศไทย