ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารอาเซียน

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Logistics Performance and the Development in ASEAN Food Trade", การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 4 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย