การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 4)

Publish Year National Journal 2
2016 exบุสยา ปล้องอ่อน, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, exรศ. ชัชรี แก้วสุรลิขิต, exดร. ไพลิน จิตรชุ่ม, exTakashi Yoshikawa , exYuki Okamoto, exSatoshi Ishikawa, exKazuya Watanabe, "การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 587-598
2015 exจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง (Janchay Phodfueang), inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yoshikawa , exYuki Okamoto, exKazuya Watanabe, exSatoshi Ishikawa, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสในดินตะกอน บริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน", วารสารแก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 573-584
Publish Year International Conference 2
2017 exณัฐชนน เจาวัฒนา, exกัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Inorganic Compounds in Sediment Collected from Blood Cockle Farm at Ban don Bay, Southern Thailand", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3-5 November 2017, Perfectural University of Kumamoto, Kumamoto, Japan., 3 - 5 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumitra Ruangsivakul, exRattana Tiaye, exTsutom Miyata, "Fishery Management in Coastal Communities in Thailand", The 7th World Fisheries Congress, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, Pusan สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 3
2018 exปัทมา, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราการจับและองค์ประกอบของสัตว์น้ำตามฟดูกาลจากการทำการประมงอวครอบปลากะตักบริเวณชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, ลาดยาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exทวีศักดิ์ จันทร์เจียม, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมงอวนจมปูบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอัลพิณัฐ วิธานยูรวัฒน์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจับสัตว์น้ำ องค์ประกอบของสัตว์น้ำจากการทำประมงลอบหมึก และพฤติกรรมบางประการของหมึกหอมภายในลอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย