การเพิ่มความสามารถของพื้นที่ชายฝั่งในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีที่ 4)

Publish Year National Journal 2
2016 exบุสยา ปล้องอ่อน, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, exรศ. ชัชรี แก้วสุรลิขิต, exดร. ไพลิน จิตรชุ่ม, exTakashi Yoshikawa, exYuki Okamoto, exSatoshi Ishikawa, exKazuya Watanabe, "การแพร่กระจายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในพื้นที่เพาะเลี้ยงชายฝั่งบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 587-598
2015 exจันทร์ฉาย โพดเฟื่อง (Janchay Phodfueang), inดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yoshikawa, exYuki Okamoto, exKazuya Watanabe, exSatoshi Ishikawa, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "กิจกรรมเอนไซม์ดีไฮโดรจีเนสในดินตะกอน บริเวณพื้นที่เลี้ยงหอยแครง อ่าวบ้านดอน", วารสารแก่นเกษตร (Khon Kaen Agriculture Journal), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2015, หน้า 573-584
Publish Year International Conference 2
2017 exณัฐชนน เจาวัฒนา, exกัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "Inorganic Compounds in Sediment Collected from Blood Cockle Farm at Ban don Bay, Southern Thailand", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 3-5 November 2017, Perfectural University of Kumamoto, Kumamoto, Japan., 3 - 5 พฤศจิกายน 2017, Kumamoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumitra Ruangsivakul, exRattana Tiaye, exTsutom Miyata, "Fishery Management in Coastal Communities in Thailand", The 7th World Fisheries Congress, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, Pusan สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 3
2018 exปัทมา, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราการจับและองค์ประกอบของสัตว์น้ำตามฟดูกาลจากการทำการประมงอวครอบปลากะตักบริเวณชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, ลาดยาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exทวีศักดิ์ จันทร์เจียม, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมงอวนจมปูบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอัลพิณัฐ วิธานยูรวัฒน์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจับสัตว์น้ำ องค์ประกอบของสัตว์น้ำจากการทำประมงลอบหมึก และพฤติกรรมบางประการของหมึกหอมภายในลอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย