พฤติกรรมที่สะท้อนจากจิตวิญญาณองค์กร สู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์ระดับนานาชาติ