วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตอ้อย