โครงการวิจัยร่วมเพื่อพัฒนาระบบควบคุมสายการผลิตหัวอ่านฮาร์ดดิสก์อัตโนมัติ