โครงการวิจัยการสร้างคุณค่าเพิ่มจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในธุรกิจจัดจำหน่ายวัตถุและวัสดุก่อสร้างในประเทศไทย