คุณลักษณะทางพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม: กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "Behavioural Characteristics of Students with Autistic Spectrum Disorders: Cases in Kasetsart University, Thailand", Romanian Journal of Experimental Applied Psychology, ปีที่ 6, ฉบับที่ Special, ตุลาคม 2015, หน้า 30-30
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, "Behavioural Characteristics of Students with Autistic Spectrum Disorders: Cases in Kasetsart University, Thailand", The International Conference on Psychology and the Realities of the Contemporary World , 23 - 25 ตุลาคม 2015, Bucharest โรมาเนีย