โมเดลเชิงสาเหตุการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในประเทศที่มีผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์สูงในโครงการ TIMSS 2011

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exAssistant Professor Benjamin Herman , "A theory of planned behaviour-based analysis of TIMSS 2011 to determine factors influencing inquiry teaching practices in high-performing countries", International Journal of Science Education, ปีที่ 39, ฉบับที่ 10, มิถุนายน 2017, หน้า 1,304-1,325
Publish Year National Journal 1
2020 exกรันย์ลักษมณ์ รัตนวโรภาส, exณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเอกสารอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมานเรื่องวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ขั้นสูงเพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 166-180
Publish Year International Conference 2
2018 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, exAssociate Professor Benjamin Herman, "The Pivotal Role of Academic Collaborations in Boosting Confidence in Teaching Inquiry and Inquiry Enactment", 2018 NARST Annual International Conference, 10 มีนาคม - 13 มิถุนายน 2018, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, "A Causal Model of Inquiry-based Teaching in High Performing Countries in TIMSS 2011", The 4th Joint International Symposium on Science Education , 4 เมษายน 2016, โซล สาธารณรัฐเกาหลี