วนวัฒนวิธีที่เหมาสมสำหรับการจัดการและการฟื้นฟูป่าในพื้นที่สูง

Publish Year National Conference 2
2017 exวัชรพงษ์ โพนคำหล, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพรเทพ เหมือนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ขรรค์ชัย ประสานัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับผลของความหนักเบาของการตัดขยายระยะต่อลักษณะสังคมพืชในส่วนป่าแบบผสมบริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6, 19 - 20 มกราคม 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2015 exภาติยะ พัฒนาศักดิ์ , inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกไม้จันทร์ทองเทศ ในเขตพื้นที่โครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (The 36th National Graduate Research Conference), 29 - 31 ตุลาคม 2015, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย