นิติวิทยาศาสตร์ด้านเคมี

Publish Year International Journal 2
2017 exPhungyimnoi, N., inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Vacuum Vaporization Technique for Latent Fingerprints Development on Thermal Papers using Lawsone Natural Products", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
2015 exCHAWANLAK WORAWONG, exWaya Phutdhawong, exSUCHADA JIRASIRISUK, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Fluorescent Chemicals for Fingerprint Development", Chemical Science Transactions, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 1043-1046
Publish Year National Conference 7
2018 exธัญญพงศ์ อินทรสอน, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exสุนุชชา สุนทรารชุน, exครศร ศรีกุลนาถ, "การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีนในนิวเคลียสสำหรับการระบุชนิดของงู 6 วงศ์", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8, 31 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exสุภวรรณ พันสิ้ว, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงอย่างง่ายในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเทอร์มอล", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8, 31 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exปริญาภา เทียมระกิจ, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกระดูกขากรรไกร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exปิยนุช จับใจ, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กะโหลกศีรษะ โดยใช้ลายพิมพ์รอยตัดระนาบแฟรงค์เฟิร์ต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exวิไลลักษณ์ อำพันศรี, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์โพรงหน้าผากจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exจิราภรณ์ ไกลบาป, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการคาดเดาใบหน้าสามมิติเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exพินิตา กรทอง , inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการตรวจคราบโลหิตโดยวิธี Kastle-Meyer, Luminol และ Bluestar?บนพื้นผิวที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุน", การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 , 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย