พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเทียมบดเพื่อประกอบอาหารและยืดอายุการเก็บรักษา

  • ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณชนิจจ์ สุนทรฐิติเจริญ)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์