ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวสารต่อผลผลิตเอธานอลที่ได้