การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจาแนกพริกพื้นเมืองในประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2019 exWassana Kethom, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity and capsaicinoids content association of Thai chili landraces analyzed by whole genome sequencing-based SNPs", Scientia Horticulturae, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 401-406
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exวาสนา เกษหอม, "GENETIC DIVERSITY OF THAI NATIVE CHILI USING DIVERSITY ARRAYS TECHNOLOGY", XVI EUCARPIA Capsicum and Eggplant Meeting, 12 - 14 กันยายน 2016, สาธารณรัฐฮังการี