ผลกระทบของศักยภาพเชิงพลวัตรขององค์กร และผลลัพธ์เชิงกลยุทธ์ทางการตลาดระดับโลกที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจของอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของไทย