การศึกษาโมเลกุลที่ทำหน้าที่ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างโอโอไซต์และอสุจิที่ปรากฏบนโอโอไซต์ของสุนัข