โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน จากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในแม่น้ำโขงสายประธาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

Publish Year International Journal 1
2016 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream", KKU Engineering Journal, ปีที่ 43, ฉบับที่ s3, ตุลาคม 2016 - ธันวาคม 2017, หน้า 389-392
Publish Year International Conference 5
2017 inดร.รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยนุช ใจแก้ว, อาจารย์, "The Comparison of Water Quality in Community and Rural Area in Mekong River,Thailand by Using Water Quality Index", The 6th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management , 17 - 18 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, รองศาสตราจารย์, "Risk Communication from Hydropower Development in Lower Mekong Basin towards Thailand Environment", International Expert Forum Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education , 1 - 2 ธันวาคม 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2017 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impacts of Dams on Water Level and Riverbank of Lower Mekong Basin", International Expert Forum: Mainstreaming Resilience and Disaster Risk Reduction in Education, 1 - 2 ธันวาคม 2017, เมือง ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inนายอมรเดช นวลมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Public Participation in Erosion Monitoring on Mekong Mainstream", The 6th KKU International Engineering Conference 2016, 3 - 5 สิงหาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทศพล จตุระบุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal and Water Level Change Influence Fish Migration Behavior in Mekong Wetland", 2nd NAFRI/IRAS Conference 2015, 22 - 23 กรกฎาคม 2015, Vientiane, Lao PDR สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาศิษฐ์ แสงเมฆ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรัชชานนท์ ผงทอง, "ความหลากหลายของชนิดปลาระหว่างฤดูน้ำหลากและฤดูน้ำลดในแม่น้ำสงคราม จังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการประมงและทรัพยากรทางน้ำระดับชาติ ครั้งที่ 10, 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2016, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย