การศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ)

Publish Year National Conference 1
2018 exอุสนีย์ ติยะวรากุล, inดร.วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลฝอยชุมชน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย