การศึกษาเบื้องต้นเพื่อจัดทำกรอบการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์เส้นเสียงสำหรับท่าอากาศยาน