การใส่แร่ธาตุกลับเข้าไปในกระดูกที่ถูกสลายแร่ธาตุ: การสังเคราะห์และสมบัติเชิงกล

  • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2558 (2557-2558)

  • inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์

  • inดร.พิมสิรี สุวรรณะ, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี