ผลของกรดซาลิไซลิกร่วมกับ แสงยูวีซีที่มีต่อคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพ และการเกิดอาการสะท้านหนาวผลลำไยระหว่างการเก็บรักษา

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, "Combinative Effect of Salicylic Acid Immersion and UV-C Illumination on Chilling Injury-Related Factors of Longan (Dimocarpus longan Lour.) Fruit", INTERNATIONAL JOURNAL OF FRUIT SCIENCE , ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 133-148
Publish Year National Journal 1
2016 exสนธยา สุ่ยอุบล, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของกรดซาลิไซลิกต่อการเกิดสีน้ำตาล และการออกซิเดชันไขมันบนเยื่อหุ้มเปลือกผลลำไยระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ, พฤศจิกายน 2016 - พฤศจิกายน 2017, หน้า ุ60-65
Publish Year International Conference 1
2016 exสนธยา สุ่ยอุบล, exผศ.สุริยัณห์ สุภาพวานิช, inดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์, "Effect of methyl jasmonate incorporated with UV-C irradiation on postharvest quality of ‘Daw’ longan fruit", 2016 International Forum-Agriculture, Biology, and Life Science , 5 - 7 สิงหาคม 2016, Fukuoka ญี่ปุ่น