การศึกษาแนวทางการป้องกันน้ำท่วมด้วยการออกแบบโครงข่ายเชิงนิเวศ: กรณีศึกษาริมคลองลาดพร้าว

Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, อาจารย์, inสุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ECOLOGICAL APPROACH FOR FLOOD PREVENTION AND SLUM COMMUNITY UPGRADING ALONG LAT PHRAO CANAL, BANGKOK", The 13th International Asian Urbanization Conference., 6 - 8 มกราคม 2016, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย