การพัฒนาศักยภาพด้านการเงินของวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำบึงโขงหลง จ.บึงกาฬ