การศึกษารายงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จดทะเบียน