ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพของประชาชนใน อ.เมือง จ.สกลนคร