ผลของการให้เลือกกินแหล่งอาหารเยื่อใยแบบอิสระต่อการเจริญเติบโตและพัฒนากระเพาะรูเมนในลูกโคนม

Publish Year National Conference 1
2014 exฐิติชญา ต่วนสูงเนิน, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการให ้ กิ นอาหารแบบอิ สระต ่อสมรรถภาพการเติ บโตของลู กโคนม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 11 สาขาสัตวบาล และสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน 2557, 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย