ผลของการเพิ่มนมแม่จาก 10 เป็น 20% ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและ การพัฒนากระเพาะรูเมนของลูกโคนม

Publish Year National Conference 1
2014 exมนัสมนต์ สาลีผล , inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลการให้น้ำนมร้อยละ 20 ของน้ำหนักตัว ระยะเวลา 25 35 และ 45 วันและลดลงเหลือร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวจนกระทั่งหย่านมต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกโคนม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 11 สาขาสัตวบาลและสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 2557, 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย