การชักนำการเกิด somatic embryo ของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963

Publish Year International Journal 2
2020 exน.ส. สุนิสา ฤทธิสังข์, inดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induction of somatic embryos of Coffea arabica cv. Catimor CIFC 7963 using spirulina extract", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 43-55
2020 exน.ส. ศิรดา เกตุนิ่ม, inดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induction and Cytological Studies of Coffea arabica cv. Catimor CIFC 7963 Callus", Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 411-426
Publish Year National Journal 1
2019 exน.ส. นงนภัส หนูโสด, inดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวทำละลายของสารสกัดจากสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina maxima) ที่เหมาะสมต่อการชักนำโซมาติกเอ็มบริโอของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. , ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 663-672