สถานภาพและแนวโน้มของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 2
2018 inดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, exนิภาดา โพธิ์เรือง, "แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3, 27 เมษายน 2018, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2015 inดร.สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์, inนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสถานภาพของวิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ARTS-LC 2015 The 1 st ARTS-LC Confernce 2015, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย