องค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อประโยชน์ทางการค้า