การปรับปรุงโครงสร้างดินและกำจัดศัตรูพืชเพื่อการปลูกอ้อยแบบยั่งยืน