การพัฒนาการสังเคราะห์สารประกอบเฮเทอโรไซคลิกบางชนิดและการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ