การศึกษากระบวนการผลิตน้ำถั่วเขียวเพาะงอกพาสเจอร์ไรส์