การวิเคราะห์ด้วยวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการลดความเค้นหนาแน่นของรูวงกลมเดี่ยวภายใต้ภาระดึง

Publish Year National Conference 2
2016 inนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อาจารย์, "การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นสี่เหลี่ยมมีรูตรงกลางภายใต้แรงดึงตามแนวแกนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนายวัชระ เครือรัฐติกาล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรมมันต์ ชูประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชาญเวช ศีลพิพัฒน์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์สาหรับการลดความเค้นหนาแน่นของรูวงกลมเดี่ยวภายใต้ภาระดึงโดยรูช่วย", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10 ประจาปี 2558 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยื่น”, 22 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย