โครงการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ: GRC ตามแนวทางของ OCEG ตามแผนแม่บท GRC ของการไฟฟ้านครหลวง


แสดงความคิดเห็น

(0)