ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์

Publish Year National Conference 1
2015 inนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 , 26 มิถุนายน 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย