โครงการศึกษาการพัฒนายางหล่อดอกสำหรับรถบรรทุกโดยใช้ยางธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

Publish Year National Conference 1
2016 exนายพิเชฐ รักษ์ดี, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบของความดันลมยางที่มีผลต่อลักษณะความเสียหายของลายดอกยางบนยางหล่อดอกแบบผ้าใบที่ใช้สำหรับรถบรรทุก", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40, 20 - 21 ตุลาคม 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย