การศึกษาชีวสมมูลของทิลมิโคซินในพลาสมาและปอดของสุกร