รีคอมบิแนนท์โปรตีนและนาโนเทคโนโลยีเพื่อการตรวจสอบโรคเลปโตสไปโรซีสสายพันธุ์ท้องถิ่น