การศึกษาพิษจลนศาสตร์และการตกค้างของนิวาลินอลในเป็ด