การศึกษาความเป็นไปได้ในการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยวิธีการเรือนกระจก