การจัดการจราจรข้อมูลในเครือข่ายไอพี ด้วยวิธีจุดภายในไพรมอล-ดูอัล

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, "IP Network Design by Modified Branch Exchange Method", International Journal of Intelligent Engineering and Systems, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 98-105
Publish Year National Journal 3
2015 exณัฐชามญฑ์ ศรีจำเริญรัตนา, exธนโชติ ธิติวิเชียรเลิศ , exณัฐดนัย สุขแสง , inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การจัดการจราจรข้อมูลในโครงข่าย IP ด้วยวิธีจุดภายใน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2015, หน้า 1033-1046
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exนายชาคริต มณีงาม, "การเพิ่มประสิทธิภาพของเว็บเซิร์ฟเวอร์ ด้วยระบบคลัสเตอร์สองตัวกระจายงาน", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 46-51
2014 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, "การประมวลผลแบบกริดสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์", วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2014, หน้า 75-82
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์, exทิชากร สำรองทรัพย์ , exธนโชติ ธิติวิเชียรเลิศ , exณัฐดนัย สุขแสง , "On IP Network Traffic Engineering Performance of Modified Branch Exchange and Interior Point Method", The 4th Annual Conference on Engineering and Information Technology, 29 - 31 มีนาคม 2016, Kyoto ญี่ปุ่น