โครงการจัดทำคู่มือแนวทางการสำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียสำหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล (ประเภทเชื้อเพลิงแข็ง)