โครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรฐานและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ