โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบต้นแบบมิเตอร์อัจฉริยะ

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ณัฏฐกา หอมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exTerapass Jariyanorawiss, "FDTD Simulation of a Mobile Phone Operating near Metals", International conference on Modeling Simulation and Applied Mathematics, 23 - 24 สิงหาคม 2015, ภูเก็ต ภูเก็ต ประเทศไทย