โครงการประเมินผลกระบวนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพอำเภอแบบมีส่วนร่วม

Publish Year National Journal 2
2016 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลลัพธ์กลไกการขับเคลื่อนทีมหมอครอบครัวในระบบสุขภาพอำเภอ", วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (Research and development health system journal), ปีที่ ึ7, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016
2016 inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยเสี่ยงต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน", วารสารวิจัยละพัฒนาระบบสุขภาพ, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2016, หน้า 19-24
Publish Year International Conference 4
2017 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Evaluation of District Health System (DHS) Development in Areas of the NationalHealth Security Office (NSHO), Regain 8, Thailand", Universal Academic Cluster International Spring Conference in Kyoto , 17 - 19 เมษายน 2017, Tokyo ญี่ปุ่น
2017 exPatana Chaichompoo, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative of Constitutional Health for Local Community Operation in SakonNakhon Province, Thailand", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 เมษายน - 19 มิถุนายน 2017, โตเกียว ญี่ปุ่น
2017 exChumpol Sareecam, inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative on the Quality Level of Primary Care Award of District Health System (DHS-PCA) in Region Health 8", Universal Academic Cluster International Conferences: Academic & Multidisciplinary, 17 - 19 เมษายน 2017, โตเกี่ยว ญี่ปุ่น
2014 inดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรินท์มาศ เกษทองมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลการพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอในพื้นที่ สปสช.เขต 8", “6th International Conference on Public Health among GMS Countries: Health Service System for a Borderless Community, 6 - 7 พฤศจิกายน 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย