การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชนไทย

Publish Year National Journal 2
2016 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, exเตชิตา ไชยอ่อน, "องค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 107-116
2016 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชน", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 77-86
Publish Year International Conference 2
2017 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยมวยไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 4th International Conference on Physical Education, Sports and Health (ISMINA) and Workshop, 12 - 13 เมษายน 2017, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2017 exปรวัฒน์ แขกสินทร, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายด้วยการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยต่อสมรถภาพทางกายและการเผาผลาญพลังงานในผู้สูงอายุ", The 4th International Conference on Physical Education, Sports and Health (ISMINA) and Workshop, 12 - 13 เมษายน 2017, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย